مرکل: پس از واقعه کلن قوانین پناهندگی آلمان سختگیرانه‌تر شود

این طرح به هدف امکان لغو پناهندگی کسانی ارائه شده است که مرتکب هر نوع جرم، حتی جرم‌های سبک شوند.