فرهنگستان زبان: هر واژه چند می‌ارزد؟

الاهه نجفی – بودجه‌ای که در سال جاری به فرهنگستان زبان اختصاص پیدا کرده بود ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود. فرهنگستان با این پول چه کرد؟