زنان کارتن‌‌خواب: زندگی در کمپ‌هایی بدتر از زندان

در نشست «کارتن‌خوابی و اعتیاد زنان»، زنانی کارتن‌خواب هم بودند: زنانی که از معتادان حمایت دیده بودند اما از نیروی انتظامی کتک خورده و در کمپ‌هایی بدتر از زندان زندگی کرده‌بودند.