بکارت؛ افسانه شرم و تظاهر

برخی پژوهشگران معتقدند که شاید پرده بکارت واقعیت نداشته نباشد، اما آن‌چه نیاز به تایید علم ندارد، محدودیتی است به اسم باکره بودن که صرفا به زنان تعلق دارد.