گزارش دیدبان حقوق بشر از سال ۲۰۱۵: حقوق انسانی در خطر

دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره حقوق بشر در جهان، مجازات اعدام، نقض آزادی بیان و سرکوب جامعه مدنی را نمونه‌‌هایی از نقض حقوق بشر در سال ۲۰۱۵ در ایران دانسته است.