علی مطهری: آزادی بیان در شرایط مطلوبی نیست

علی مطهری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، گفته است که جمهوری اسلامی در بحث آزادی بیان همواره دچار فراز و نشیب بوده است.