«پرتگاه ضعیفه‌ها»: سکوی سربلندی

این داستانی واقعی است. داستانی اجتماعی، داستان یک اجتماع در یک محیط طبیعی خشن. این داستان یک پرتگاه است، یک پرتگاه انسانی.