چالش‌های انتخابات الکترونیک در ایران

این گزارش تلاش دارد تا با بررسی سوابق انتخابات در ایران نمونه‌هایی از تلاش برای بهبود روند اجرایی و اقدامات شورای نگهبان در زمینه انتخابات الکترونیک را بازگو نماید.