«با اجرای بخشنامه جدید مالیاتی، اخراج کارگران در سال ۹۵ تشدید می‌شود»

رئیس انجمن نساجی ایران با انتقاد از بخشنامه جدید مالیاتی که از سال ۹۵ به اجرا درخواهد آمد، آن را موجب «تشدید اخراج کارگران» دانست