اخلاقیات سگ کشی

باز هم سگ کشی، اینبار اما ماجرا آنقدر بالاگرفته که دستگاه قضایی حیوان آزار را بازداشت کرد، سازمان حفاظت محیط زیست پیش‌نویس یک قانون حمایتی را نوشت و شماری تجمع کردند.