مهدی مرعشی: جایی نرفته شاعر

داستانی که در «غیاب» اتفاق می‌افتد، از جست‌و‌جوی حضور و از نیافتن و نبودن نشان دارد، در زمانه فترت و سستی فرهنگی و پراکندگی نویسندگان و شاعران ایرانی.