یک جنایتکار در مقام تولیت «آستان ضامن آهو»

ایرج مصداقی – ابراهیم رئیسی، منصوب شده به عنوان تولیت “آستان قدس رضوی”، یکی از اعضای هیئت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ است. او پرونده‌ای سرشار از جنایت دارد.