چگونه عربستان با سلاح نفت خودش را نشانه گرفت

عربستان همواره بازیگر اصلی بازار نفت بوده و از قدرتش برای پیشبرد اهداف سیاسی سود جسته؛ اینک ورق برگشته و ریاض زیان‌هایی را تحمل می‌کند که خودش باعث آنهاست.