۲۶ درصد خانوارهای ایرانی فاقد شغل هستند

دولت می‌گوید نرخ بیکاری در یک سال گذشته کاهش یافته اما گزارش وزارت کار نشان می‌دهد که یک چهارم خانوارهای شهری حتی یک نفر هم شاغل ندارند.