فلسفه‌ی معاصر فرانسه در یک نگاه: نقشه‌ای فلسفی از ۱۹۷۷

امیر کیانپور – فلسفه فرانسوی در اواخر قرن گذشته چه تصویری داشته است؟ چه ارتباط‌هایی شاخص آن بوده‌اند؟