تصویب کلیات بودجه ۹۵؛ حذف ۳۰ درصد یارانه نقدی و افزایش بودجه نظامی

در این لایحه یارانه نقدی ۳۰ درصد از جمعیت با درآمد بالا حذف و پنج هزار میلیارد تومان به بودجه دفاعی افزوده شده است.