ازدواج در تلگرام؛ زنان و تغییر معیارها

کانال‌های همسریابی در تلگرام چطور عمل می‌کنند؟ آیا تفاوتی در عملکرد آنها با شکل‌های سنتی ازدواج اینترنتی وجود دارد؟ آیا می‌توان تفاوتی در نحوه حضور زنان در این کانال‌ها مشاهده کرد؟