مخالفت دولت با حذف یارانه ثروتمندان

قطع یارانه نقدی ۲۴میلیون نفر از یارانه‌بگیران به محل اختلاف مجلس و دولت تبدیل شده است. براساس مصوبه مجلس دولت باید یارانه نقدی سه دهک درآمدی بالا و شش گروه شغلی را قطع کند.