فاجعه سفیدسنگ: منطق اردوگاه و «کارگر افغانی»

«کارگر افغانی» موجودی‌ست که جان او همچون مزدش ارزان است. کسی که کلیت فضای جغرافیایی ایران برایش به معنای دقیق کلمه یک اردوگاه کار اجباری‌ست و ‌‌نهایت آن، نابودسازی.