افزایش هزینه زندگی و کاهش اشتغال صنعتی در ایران

گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی ایران از هزینه خانوارها متفاوت است. به روایت گزارش مرکز آمار خانوارهای شهری فاقد کسری بودجه‌اند، اما شکاف درآمد و هزینه مناطق افزایش یافته است.