زنان کارگر: تبعیض مضاعف و فقر

بیکاری در زنان کارگر دوبرابر شده است و نداشتن امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه های زنان کارگر است. بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن به دنبال ایجاد شرایط مناسب کار هستند.