سالانه ۲۰ هزار حادثه شغلی در ایران رخ می‌دهد

بیشترین حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی، معادن و صنایع است. بر پایه تحقیقات دولتی دستمزدهای پایین از عوامل بالا بودن آمار حوادث کار در ایران است.