فساد حکومتی و نظام بانکی؛ موانع اصلی تولید در ایران

به‌رغم رفع تحریم‌ها، ارزیابی تشکل‌های اقتصادی ایران از وضعیت کسب و کار نشانگر روند کاهشی این شاخص است. نظام بانکی و فساد دولتی دو عامل اصلی این وضعیت هستند.