با تجمیع احکام صادر‌ شده، نرگس محمدی به ۱۰ سال زندان محکوم شده است

نرگس محمدی در مجموع به ۱۶ سال حبس محکوم شده اما بر اساس قانون تجمیع، حداکثر مجازاتی که برای یکی از جرم‌ها تعیین شده، اعمال می‌شود. به این ترتیب او به ۱۰ سال حبس محکوم است.