امامان جمعه ایران یک‌صدا علیه بهاییان

امامان جمعه در ایران به دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی، زندانی بهایی، واکنش نشان دادند و این دیدار را محکوم کردند. آن‌ها به بهاییان و زندانیان بهایی نیز تاختند.