حکومت افغانستان مرگ رهبر طالبان را تأیید کرد

دفتر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد مرگ ملا منصور برای آن بخش از طالبان که خواستار برقراری صلح هستند فرصتی به وجود خواهد آورد که به پروسه صلح بپیوندند.