مجلس دهم؛ پرده‌برداری از چیدمان سلبی

اولویت مجلس دهم را اقتصاد و معیشت معرفی می‌کنند اما پرده اول ‌آن سیاسی و رقابت برای کسب کرسی ریاست است. رقبا با فراکسیون‌های «ولایت» و «امید» وارد میدان شده‌اند؛ نام‌هایی که آبستن چالش هستند. مجموعه‌ای از مطالب درباره تکاپو و تفاوت و ترکیب نیروهای مجلس دهم و زورآزمایی‌های احتمالی در آن.