آیا خدا دوجنس‌گرایان را دوست ندارد؟

مهرداد علی‌پور – موضوع این مقاله “الاهیات اسلامی دوجنس‌گرایی” است که عنوانی است به معنای کاویدن دیدگاه اسلام نسبت به پدیده‌ی دوجنس‌گرایی از لحاظ اخلاقی و فقهی.