افزایش اعتراض کارگران و سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت یازدهم

همزمان با افزایش اعتراض‌های کارگران، فشار بر فعالان کارگری هم افزایش یافته تا سیاست‌های دولت در حوزه کارگری بیشتر به چشم بیاید. دولتی که مخالف حداقل مزد و نهادهای کارگری است.