سوگواری مسئولین در مرقد و شادی مردم در شمال؛ خمینی واقعا مرده است

حمید مافی − نیمه خرداد در حالی که حکومتی‌ها به عزا و شادی برای امام مرده و زنده مشغول‌ند برای مردم فرصت خوبی است تا از بار سفر ببندند و در شمال از مرگ خمینی کمال استفاده را ببرند