برپا کردن چادر و اعتراض شبانه‌روزی بازنشستگان کارخانه مخابرات راه دور شیراز

کارگران معترض که گفته می‌شود حدود ۳۰۰ نفر هستند، از آخرین کارگران بازنشسته شده این کارخانه‌اند که تجمع خود را از روز چهارم خرداد ماه آغاز کرده‌اند.