جرایم زیست محیطی، چهارمین جرم و جنایت بزرگ جهان

جرایم زیست محیطی در سال ۲۰۱۵ حتی از تجارت غیر قانونی اسلحه پیش افتاده و اکنون پس از قاچاق مواد مخدر، جعل و قاچاق انسان، به چهارمین سوداگری غیرقانونی در جهان بدل شده است.