ازدواج کودکان و تناقض بی‌پایان قوانین در ایران

معین خزائلی- ازدواج کودکان در ایران معضلی‌ست که سال‌هاست حل نشده باقی‌ مانده و با توجه به قوانین فعلی موضوعه ایران نیز به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک قابل حل باشد.