چه کسی برنده انتخابات آمریکا را تعیین ‌می‌کند: مردم یا رسانه‌ها؟

فرشته پزشک – همواره این نگرانی وجود داشته که رسانه‌ها دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی مردم‌ را با نقض بی‌طرفی و یا پیش‌بینی‌های گمراه‌ کننده، به طور سیستماتیک دستکاری و هدایت کنند. در آمریکا نیز این نگرانی وجود دارد.