کودتای خرداد ۱۳۶۰: روایت به سرقت رفته انقلاب ایران

کمتر از دو سال و نیم از انقلاب می‌گذرد. روحانیت به‌تدریج دولت را در انحصار خود در آورده است. تنها مانع باقی‌مانده برای انحصار کامل قدرت، مقام ریاست جمهوری است.