ادبیات فارسی در دوره متوسطه – دانش‌آموزان و معلمان چه می‌گویند؟

بر اساس سند تحول، کتاب‌های درسی ادبیات فارسی باری دیگر تغییر کرده‌اند. در کتاب‌های تازه رویکردهای ایدئولوژیک نهادینه‌تر شده‌اند. گروهی از دانش‌آموزان و معلمان نطر می دهند.