تیره‌روزی و بهروزی علوم انسانی در ایران

محمدرضا نیکفر − درگیری اندیشه‌ورزانه با موقعیت سرکوب و تلاش برای تحلیل انتقادی رهایی‌بخش آن می‌تواند نقطه قوت رشک‌برانگیز پژوهشگران عرصه علوم انسانی در ایران باشد.