ایران از عضویت در سازمان همکاری‌ شانگهای بازماند

تاجیکستان تنها کشوری است که از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به طور علنی حمایت می‌کند. روسیه هم با تکیه بر سبک‌تر شدن تحریم‌ها در نشست امسال از درخواست ایران پشتیبانی کرد.