«گنج خوزستان» و «اژدهای» مرکز

استاندار سابق خوزستان در مراسم تودیع خود سخنانی را بیان کرد که تاییدی است بر توسعه نامتوازن در استان‌ها و ناکارآمدی برنامه‌های دولت مرکزی در رفع نابرابری.