لغو اعدام در جهان؛ مثبت اما با شتاب کم

اعدام در کشورهایی که قوانین شریعت و مذهبی دارند یکی از چالش‌های مخالفان با مجازات اعدام است که به نظر می‌رسد در راه لغو آن مشکلات بیش‌تری ایجاد می‌شود.