مهاجران چگونه به اقتصاد اروپا کمک می‌کنند؟

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها و تحقیقات، پناهجویانی که سال گذشته وارد اروپا شده‌اند می‌توانند تا دو برابر هزینه‌‌ای را که برایشان شده ظرف ۵ سال به اقتصاد اروپا برگردانند.