آزادی آفرین چیت‌ساز با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی و مرخصی سه روزه احسان مازندرانی

آفرین چیت‌ساز، از بازداشت‌شدگان پروژه نفوذ سپاه پاسدارن با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده است. احسان مازندرانی هم پس از حدود یک ماه اعتصاب غذا، به مرخصی سه روزه آمده است.