ما، آناتوپیسم و قاچاق امر جهانی: بدرود آقای کیارستمی!

امیر کیانپور – حضور جهانی سینمای کیارستمی چه اندازه و به چه معنا و چگونه به ما شهروندان ایرانی مربوط می‌شود. نسبت ما با نام جهانی کیارستمی چیست؟