بان کی مون خواستار توقف آزمایش‌های موشکی ایران شد

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت آزمایش‌های موشکی ایران را مغایر با «روح سازندگی» موجود در قطعنامه شورای امنیت دانست. .