سیاست آب در ایران: انتقال آب و مقاومت‌ محلی‌ها

اعظم بهرامی- تمام وجوه منابع و منافع ملی ایران تحت تسلط گفتمان توسعه اقتصادی نامتوازنی است که بر توسعه انسانی، توسعه محیط زیست، توسعه ای پایدار و حتی پروژه‌های انتقال آب تأثیر گذاشته است