بازی‌های المپیک: صلح جهانی یا سودجویی و فساد؟

در یونان باستان ورزشکار یک هنرمند بود. اثر او: جسم ورزیده‌اش و جسم او هم می‌بایست توانایی‌های ویژه‌ای را به نمایش بگذارد. گذری در تاریخ شکوفایی و فساد بازی‌های المپیک.