توسعه حاشیه‌نشینی: از کوی طلاب مشهد تا مرادآباد کمب

امید منتظری- تاریخ حاشیه‌نشینی در ایران، تاریخ برنامه‌های توسعه اقتصادی هم هست. نیمه نخست دهه ۴۰ و ۷۰ سر آغاز توسعه اقتصادی مرکزگرایی بود با یک پیامد همسان: حاشیه‌نشینی.