دریاچه سرخ ارومیه: زندگی میکروبی شایعترین نوع حیات

دانشمندان با اتکا به تصاویر رصدخانه ناسا خانواده‌ای از باکتری‌ها با نام «هالوباکتریوم» و گونه‌ای جلبک‌های «دونالیلا» را عامل عمده تغییر رنگ و سرخ شدن دریاچه ارومیه می‌دانند.