یازدهمین همایش ایران‌شناسی؛ از چپ و فردید تا موانع رشد علوم انسانی

همایش ایران‌شناسی با بیش از ۱۰۰ جلسه برگزار می شود. بحث پیرامون موانع علوم انسانی در ایران و بررسی تاریخ نهضت چپ و بازخوانی جنبش سبز از موضوعات همایش است.