قراردادهای میلیاردی و فساد ساختاری در فوتبال ایران

فوتبال ایران هم امنیتی و نظامی است و هم مبتلا به فساد اقتصادی همانند سایر حوزه‌ها. افشای قرارداد واقعی بازیکنان بار دیگر مسئله فساد اقتصادی در فوتبال را پررنگ کرده است.